Hebt u enig idee wat het kost als een medewerker verzuimt?

Verzuim is duur, heel duur zelfs. Als werkgever betaalt u namelijk niet alleen twee jaar lang het loon door bij ziekte, u betaalt ook nog eens fors voor de jaren erna: de WGA. Bij een salaris van 30.000 euro op jaarbasis kan de totale financiële schade voor u oplopen tot wel 150.000 euro. Wij ervaren in de praktijk dat werkgevers verdwalen in de wet- en regelgeving en bijbehorende verplichtingen rondom verzuim. Ze worden nauwelijks ondersteund door hun Arbodienstverlener waardoor het risico op een loonsanctie wordt vergroot. Dat vinden wij kwalijk, maar ook weer uitdagend.

Jo-BB wil u hierbij ondersteunen
Wij vinden dat de dienstverlening rondom verzuim en arbeids(on)geschiktheid beter kan. Dat doen wij niet zelf, maar de partners die wij selecteren op hun kwaliteit en slagvaardigheid. Wij geloven erin dat u 1 aanspreekpunt moet hebben voor alle zaken rondom verzuim.

Jo-BB selecteert diensverleners voor u die zich kwalitatief onderscheiden op de volgende gebieden:

- Casemanagement > verzuimbegeleiding in abonnementsvormen

- Werkgever Risk Services > het financieel risicomanagement omtrent verzuim: toetsing, onderzoek en advies

- Interventies  > aanpalende dienstverlening inzake verplichtingen vanuit onder meer verzuim en (arbo) wetgeving

Partners van Jo-BB gaan een aantal stappen verder en ondersteunen niet alleen de eerste 2 (Wet Verbetering Poortwachter) jaren maar ook daarna. Zij ondersteunen u als werkgever, indien hebt gekozen voor het eigen risico dragerschap, bij de re-integratie inspanningen na de eerste twee verzuimjaren. 

 

Diensten

De dienstverlening op het gebied van verzuim en arbo richt zich op 3 pijlers:

Casemanagement

Als werkgever kunt u deze vorm van dienstverlening op twee manieren afnemen:

Fullservice:
Voor werkgevers die het integrale traject van verzuim en arbeidsongeschiktheid  uit handen willen geven is dit de meest ideale vorm.

Verrichtingen:
Voor werkgevers die zelf actief alle dossiers beheren is dit een betere variant. Een casemanager wordt ingehuurd om de re-integratie te begeleiden. U krijgt zelf de  beschikking over het verzuimregistratiesysteem, zodat u zelf zaken kunt melden en volgen.

 

Employer Risk Services

Financieel risicomanagement: zieke medewerkers kosten veel geld. Door het ontbreken van een strakke sturing loopt u als werkgever een enorm financieel risico. Partners van Jo-BB helpen u met de zakelijke kant van verzuim door toetsing, onderzoek en advies. Maar ook bijvoorbeeld:

• Onderzoek en beoordeling complexe verzuimdossiers
• Herstellen loonsanctie UWV
• Controle en advies WIA-beoordelingen: 
• Controle en advies Sociale Zekerheid: 
• Analyse, advies en begeleiding op organisatieniveau:
• Controle en advies premies Werkhervattingskas:

 


Interventies

Jo-BB staat voor Werk. Onze partners helpen u daarom niet alleen bij de verzuimbegeleiding maar ook bij een groot aantal aanvullende dienstverleningen die onder andere voortkomen uit de (arbo)wetgeving.
Dit betekent voor u gemak: 1 aanspreekpunt die alles voor u regelt rondom verzuim en arbo-verplichtingen voor uw bedrijf en uw personeel.

Denkt u hierbij onder andere aan:
•    Risico Inventarisatie & Evaluatie, 
•    BHV,
•    VCA,
•    Studie- en loopbaanadvies,
•    Outplacement, 
•    Training en voorlichting, o.a.: “kennis wet verbetering poortwachter/ ziekte & re-integratie,kostenbesparing door een goed verzuimdossier”,

 

Nieuws

Branche Benefits breidt dienstverlening uit met Register Casemanagement

Ewout Strijker op 01-09-2014

P E R S B E R I C H T

Branche Benefits breidt dienstverlening uit met Casemanagement onder de naam ‘Jo-BB’
Assen, 1 september 2014
______________________________________________________________________

Werkgevers verdwalen in het woud van arbo-verplichtingen en wetgeving. Zij missen overzicht en structuur. De materie is complex, lastig en vooral vervelend. Veel werkgevers zoeken (noodgedwongen) aansluiting bij een Arbodienstverlener. Deze laatste groep heeft in de meeste gevallen een ander belang dan de werkgever. Soms lijkt het een tegenstrijdig belang. ‘Herstel’ kost de arbodienstverlener geld. Onnodige sancties van het UWV en te hoge verzuimlasten zijn veelal het gevolg voor werkgevers.
Branche Benefits, Registermakelaars in Assurantiën en Pensioenadviseurs, gaat hier verandering in brengen. Zij gaat (haar) cliënten ondersteunen door bemiddeling in geselecteerde aanbieders van diensten op dit terrein. Deze nieuwe activiteit heeft zij ondergebracht in 'Jo-BB B.V.’.

Branche Benefits is gespecialiseerd in risico- en verzekeringsmanagement voor ondernemingen en werkgevers. Binnen haar adviespraktijk wordt ze dagelijks geconfronteerd met de onpersoonlijke en bureaucratische houding waarmee arbodienstverleners (haar) cliënten op dit gebied bedienen.

Gerard Kiekebelt, directeur Branche Benefits B.V.: “Werkgevers worden eigenlijk aan hun lot over gelaten. In de wijze waarop arbodienstverleners richting werkgevers opereren ingeval van verzuim en re-integratie is in de verste verte geen vorm van betrokkenheid en partnerschap te ontdekken. Als werkgevers volgens het UWV niet voldoende aan re-integratie hebben gedaan zijn loonsancties het gevolg. En dat kan de werkgever in de meeste gevallen dus niet helpen. Waar was hun arbodienstverlener? 

Gebrek aan structuur en sturing
In de praktijk blijkt dat gemiddeld 40% van de WIA-aanvragen leidt tot een loonsanctie voor de werkgever. Daarnaast kan de contante waarde van de verzuimlast wel met meer dan 30% worden verlaagd door een adequate sturing binnen een persoonlijke klantrelatie. Deze twee parameters vormen een belangrijke indicatie dat er een chronisch gebrek is aan structuur op dit gebied.

Gerard Kiekebelt: “Zonde allemaal en in zijn geheel niet nodig. Werkgevers klagen in bijna alle gevallen over de rol van hun arbodienstverlener. Zij missen een kundige, betrokken partner, die met vakkennis en op een persoonlijke manier de werkgever begeleidt. Niet alleen tijdens de eerste 2 jaren
van ziekteverzuim (De Wet Verbetering Poortwachter periode) maar juist ook de jaren erna, indien een werknemer in de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terecht komt. Mét je cliënt werken en naast hem/haar staan, daar gaat het om”.

Jo-BB
Deze nieuwe activiteit van Branche Benefits wordt ondergebracht in de nieuwe entiteit. Jo-BB biedt een integraal dienstverleningspakket aan van geselcteerde partners onder de noemer ‘Employer Risk Services en Casemanagement’. Branche Benefits versterkt hiermee haar kwalitatieve adviespropositie en dienstverlening aan haar cliënten.

Ewout Strijker, directeur Branche Benefits BV: “Bij het bedenken van de naam voor dit nieuwe dienstverleningsmodel vond ik het van belang om enerzijds de business-scope te definiëren, maar anderzijds om de link met Branche Benefits. Jo-BB zegt waar de focus ligt (werk!) en wie ‘erachter zit’, namelijk BB (Branche Benefits)”.

Loonsanctie?

Gerard Kiekebelt op 04-01-2015

Wist u dat In 2012 het bedrijfsleven €  144.730.950,-- aan loonsancties heeft betaald? (bijna 6.000 loonsancties)

Jo-BB vindt dit zonde en  niet nodig. Daarom geven wij alvast bij u aan wat de meest voorkomende redenen zijn van loonsancties. 

Wat is een loonsanctie ook alweer…
Als een werknemer bijna twee jaar ziek is, vraag hij of zij een WIA-uitkering aan bij het UWV. Wanneer blijkt dat het dossier niet volledig is en/of er is onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren, volgt er een loonsanctie. Daarmee is de werkgever verplicht om nog een jaar 70% van het loon door te betalen.

Heeft u al een loonsanctie te pakken?
Advies van Jo-BB: leg u er dan niet bij neer dat u een jaar het loon door moet betalen.
Wanneer u alsnog de inspanningen hebt verricht die eerder nagelaten zijn, vraagt u bij het UWV om bekorting van de loonsanctie.

Een paar inkoppers voor een loonsanctie zijn dat de processtappen van poortwachter niet gevolgd zijn en /of er is een onvolledig re-integratieverslag ingediend.

Ingewikkelder zijn de volgende redenen van  oplegging loonsanctie:
De top 6 van loonsanctie onvoldoende inspanningen zijn:
1-    Het verkeerde  gedaan                25% (aandeel van inhoudelijke loonsanctie)
Spoor 2 niet of niet adequaat aangepakt
2-    Niets of onvoldoende gedaan            20%
Spoor 1: bedrijfseconomische redenen of laksheid
3-    Het verkeerde aan re-integratie gedaan    17%
Spoor 1: hervat voor minder uren dan mogelijk
4-    Te laat iets aan re-integratie gedaan        12%
Laksheid, niet toepassen richtlijnen, periode van
onterechte GBM
5-    Het verkeerde aan re-integratie gedaan    11%
Spoor 1: concrete herplaatsingskans gemist
6-    Onterechte GBM                 9%

Heeft u enig idee wat hiermee bedoeld wordt en wat u als werkgever moet doen?
Onze partners zijn gespecialisiseerd op het gebied van verzuim en arbeids(on)geschiktheid en merken in de praktijk dat werkgevers inhoudelijk gezien onvoldoende ondersteund worden door hun arbodienstverlener. Dat kan beter.


Over ons

Jo-BB is onderdeel van de Branche Benefits Groep.

Adviseurs van Branche Benefits ervaren in hun dagelijkse (advies)praktijk hoe lastig werkgevers het vinden om de juiste wegen te bewandelen op het gebied van verzuim, wetgeving en arboverplichtingen. Werkgevers missen eigenlijk gewoon een goede betrokken partner die hen met vakkennis en op een persoonlijke manier begeleidt. Daarom heeft Branche Benefits besloten om haar dienstverlening uit te breiden met dienstenbemiddeling op dit gebied. Jo-BB is het label dat hiervoor is opgericht. Jo-BB brengt de dienstverlener en de ondernemer bij elkaar.

Jo-BB staat voor 'Werk'.  Dat is de kernwaarde. Daar ligt de focus. Tegelijkertijd visualiseert 'BB' in de naam de link met Branche Benefits. 

Branche Benefits is op alle niveaus al meer dan 25 jaren ingevoerd in de verzekeringswereld. Wij weten hoe de hazen lopen. De (communicatie) lijnen zijn kort. We hebben een financiële achtergrond en zijn gespecialiseerd in het maken van risico- en verzekeringsanalyses. Vandaar de samenhang met de aanpalende dienstverlening van Jo-BB. De diensten waar wij in bemiddelen hebben als doel:kostenbesparing voor de werkgever. Wij selecteren de in onze ogen beste dienstverlener uit voor uw onderneming. De keuze is uiteindelijk natuurlijk aan u. U gaat namelijk rechtstreeks een dienstverleningsovereenkomst aan met de betreffende dienstverlener. Jo-BB vervult daarbij geen operationele rol.


Missie

Jo-BB heeft één, ondubbelzinnige missie: wij geloven erin dat verzuimlasten uitsluitend kunnen worden geminimaliseerd indien vanaf dag 1 actie wordt ondernomen. Dat verwachten wij van de dienstverleners die wij aanbevelen.


TWEET VAN Jo-BB